understanding

[ˌʌndəˈstændɪŋ] [ˌʌndərˈstændɪŋ]

n. (对某学科、过程或情况的)了解,认识;(非正式的)协议,谅解;理解,谅解,体谅;理解,看法,解释,意见;思维能力,理解力

adj. 能谅解的,宽容的;有洞察力的,判断力强的

v. 懂,理解,领会;了解,认识到,明了;了解,谅解,体谅(understand 的现在分词)

[ 复数:understandings 比较级:moreunderstanding 最高级:mostunderstanding]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-30 04:43:44 2023-03-30 03:43:13 2023-03-30 04:41:40 2023-03-30 05:36:34 2023-03-30 04:04:25 2023-03-30 05:40:53 2023-03-30 05:55:51 2023-03-30 03:49:48 2023-03-30 05:29:10 2023-03-30 04:25:40 2023-03-30 03:40:22 2023-03-30 05:46:45 2023-03-30 05:39:17 2023-03-30 03:37:22 2023-03-30 04:09:17 2023-03-30 05:27:33 2023-03-30 05:51:25 2023-03-30 05:46:36 2023-03-30 06:05:24 2023-03-30 05:01:04